Klik hier om de onderstaande voorwaarden te downloaden als PDF

Algemene Voorwaarden Isomotive B.V.

 

 

Artikel   1 - Definities

Artikel   2 - Toepasselijkheid

Artikel   3 - Het aanbod

Artikel   4 - De overeenkomst

Artikel   5 - De prijs

Artikel   6 - Conformiteit en garantie

Artikel   7 - Levering en uitvoering

Artikel   8 - Betaling

Artikel   9 - Klachtenregeling

Artikel 10 - Geschillen

Artikel 11 - Privacy beleid

Artikel 12 - Intellectueel eigendom

Artikel 13 - Aanvullende of afwijkende bepalingen

 

 

Artikel 1 – Definities

 

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

1.     Ondernemer: Isomotive B.V. handelend onder de naam Sidebar.nl

Fuutweg 10, 4791 PB Klundert

Telefoon 075 640 79 73 

e-mail; info@sidebar.nl

KvK Amsterdam 34216823

BTW NL813875730 B01

2.     Koper: de natuurlijke persoon die handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en een zakelijke overeenkomst op afstand aangaat met de ondernemer;

3.     Overeenkomst op afstand: een overeenkomst waarbij in het kader van een door de ondernemer georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;

4.     Duurzame gegevensdrager: elk middel dat de koper of ondernemer in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging en ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt.

5.     Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat koper en ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte zijn samengekomen.

 

Artikel 2 – Toepasselijkheid

 

1.     Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de ondernemer en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand en bestellingen tussen ondernemer en koper.

2.     Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de koper digitaal kenbaar gemaakt met het verzoek tot acceptatie.

3.     Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten kan, in afwijking van het vorige lid en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de koper ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de koper op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, kunnen de algemene voorwaarden op verzoek van de koper kosteloos worden toegezonden.

4.     Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd worden, dan blijft de overeenkomst en deze voorwaarden voor het overige in stand en zal de betreffende bepaling in onderling overleg onverwijld vervangen worden door een bepaling dat de strekking van het oorspronkelijke zoveel mogelijk benaderd.

5.     Situaties die niet in deze algemene voorwaarden zijn geregeld, dienen te worden beoordeeld in lijn van deze algemene voorwaarden.

 


 

Artikel 3 - Het aanbod

 

1.     Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.

2.     Het aanbod is vrijblijvend. De ondernemer is gerechtigd het aanbod te wijzigen en aan te passen.

3.     Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de koper mogelijk te maken. Als de ondernemer gebruik maakt van afbeeldingen zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten en/of diensten. Eventuele fouten of vergissingen in het aanbod binden de ondernemer niet.

4.     Alle afbeeldingen, specificaties gegevens in het aanbod zijn indicatief en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.

5.     Afbeeldingen bij producten zijn een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten. Ondernemer kan niet garanderen dat de weergegeven kleuren exact overeenkomen met de werkelijke kleuren van de producten.

6.     Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de koper duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden. Dit betreft in het bijzonder:

o      de prijs inclusief belastingen;

o      de eventuele kosten van verzending;

o      de wijze waarop de overeenkomst tot stand komt en welke handelingen daarvoor nodig zijn;

o      de wijze van betaling, aflevering en uitvoering van de overeenkomst.

 

 

Artikel 4 - De overeenkomst

 

1.     De overeenkomst komt tot stand op het moment van aanvaarding door de koper van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.

2.     Indien de koper het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt de ondernemer onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door de ondernemer is bevestigd, kan de koper de overeenkomst ontbinden.

3.     Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft de ondernemer passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige web-omgeving. Indien de koper elektronisch kan betalen, zal de ondernemer daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.

4.     De ondernemer kan zich - binnen wettelijke kaders - op de hoogte stellen of de koper aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, evenals van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien de ondernemer op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.

5.     De ondernemer zal koper, bij het aangaan van de overeenkomst, voorzien van de volgende informatie:

a. het bezoekadres van de vestiging van de ondernemer waar de koper met klachten terecht kan;

b. informatie over manco leveringen;

c. informatie over beschadigde leveringen.

6.     Iedere overeenkomst wordt aangegaan onder de opschortende voorwaarden van voldoende beschikbaarheid van de betreffende producten.

7.     Annulering van de overeenkomst is alleen mogelijk tot 24 uur na het aangaan van de overeenkomst.

 

 


Artikel 5 - De prijs

 

1.     Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in btw-tarieven.

2.     In afwijking van het vorige lid kan de ondernemer producten, waarvan de prijzen gebonden zijn aan schommelingen op de financiële markt en waar de ondernemer geen invloed op heeft, met variabele prijzen aanbieden. Deze gebondenheid aan schommelingen en het feit dat eventueel vermelde prijzen richtprijzen zijn, worden bij het aanbod vermeld.

3.     Prijsverhogingen binnen 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien zij het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen.

4.     Prijsverhogingen vanaf 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien de ondernemer dit bedongen heeft en:

a. deze het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen; of

b. de koper de bevoegdheid heeft de overeenkomst op te zeggen met ingang van de dag waarop de prijsverhoging ingaat.

5.     De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn inclusief btw.

6.     Alle prijzen zijn onder voorbehoud van druk – en opmaakfouten. Voor de gevolgen van druk – en opmaakfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Bij druk – en opmaakfouten is de ondernemer niet verplicht het product volgens de foutieve prijs te leveren.

 

 

Artikel 6 - Conformiteit en Garantie

 

1.     De ondernemer staat er voor in dat de producten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. Indien overeengekomen staat de ondernemer er tevens voor in dat het product geschikt is voor ander dan normaal gebruik.

2.     Een door de ondernemer, fabrikant of importeur verstrekte garantie doet niets af aan de wettelijke rechten en vorderingen die de koper op grond van de overeenkomst tegenover de ondernemer kan doen gelden.

3.     Eventuele gebreken of verkeerd geleverde producten dienen binnen 24 uur na levering aan de ondernemer schriftelijk te worden gemeld. Terugzending van de producten dient in overleg te geschieden en in de originele verpakking en in nieuwstaat verkerend.

4.     De ondernemer is bevoegd om zelf de transporteur voor terugzending te bepalen. Moment van terugzending zal in overleg met koper worden afgestemd.

5.     De garantietermijn van de ondernemer komt overeen met de fabrieksgarantietermijn. De ondernemer is echter te nimmer verantwoordelijk voor de uiteindelijke geschiktheid van de producten voor elke individuele toepassing door de koper, noch voor eventuele adviezen ten aanzien van het gebruik of de toepassing van de producten.

6.     De garantie geldt niet indien:

o          De koper de geleverde producten zelf heeft gerepareerd en/of bewerkt of door derden heeft laten repareren en/of bewerken;

o          De koper periodiek onderhoud (minimaal 4 keer per jaar), met correct reinigingsmateriaal, aan het geleverde product heeft verzuimd;

o          De geleverde producten onderworpen zijn geweest aan schadelijke externe omstandigheden, zoals ijzerdeeltjes, vuil en organische verontreinigingen, met  corrosie als gevolg;

o          De geleverde producten aan abnormale omstandigheden zijn blootgesteld of anderszins onzorgvuldig worden behandeld of in strijd zijn met de aanwijzingen van de ondernemer en/of op de verpakking behandeld zijn;

o          De ondeugdelijkheid van het geleverde geheel of gedeeltelijk het gevolg is van onjuiste montage en/of gebruik waarvoor het product niet bedoeld is.

o          De ondeugdelijkheid van het geleverde geheel of gedeeltelijk het gevolg is vanvoorschriften die de overheid heeft gesteld of zal stellen ten aanzien van de aard of de kwaliteit van de toegepaste materialen. 


 

Artikel 7 - Levering en uitvoering

 

1.      De ondernemer zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten.

2.      Als plaats van levering geldt het afleveradres dat de koper aan het bedrijf kenbaar heeft gemaakt.

3.      Met inachtneming van hetgeen hierover in lid 4 van dit artikel is vermeld, zal het bedrijf geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren, tenzij koper akkoord is gegaan met een langere leveringstermijn. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de koper hiervan uiterlijk 30 dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De koper heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden. De koper heeft geen recht op een schadevergoeding.

4.      Alle levertermijnen zijn indicatief. Aan eventuele genoemde termijnen kan de koper geen rechten ontlenen. Overschrijding van een termijn geeft de koper geen recht op schadevergoeding.

5.      In geval van ontbinding conform het lid 3 van dit artikel zal de ondernemer het bedrag dat de koper betaald heeft zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na ontbinding, terugbetalen.

6.      Indien levering van een besteld product onmogelijk blijkt te zijn, zal de ondernemer zich inspannen om een vervangend artikel beschikbaar te stellen. Levering van een vervangend artikel vindt alleen plaats na akkoord van de koper. Bij een hogere productprijs voor de levering van een duurder vergelijkbaar product, is koper het verschil (inclusief btw) verschuldigd aan ondernemer. Bij een lagere productprijs voor de levering van een goedkoper vergelijkbaar product is ondernemer het verschil (inclusief btw) verschuldigd aan koper.

7.      Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij de ondernemer tot het moment van bezorging aan de koper of een vooraf aangewezen en aan de ondernemer bekend gemaakte vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

8.      Bij de overdracht van te leveren goederen wordt de levering direct gecontroleerd op schade. Beschadigde verpakkingen, die aannemelijk maken dat de inhoud ook beschadigd is, dienen geweigerd te worden. Transporteur en koper maken bij constatering direct een schadeformulier op en geleverde goederen gaan direct retour afzender en mee met de leverende transporteur. Ondernemer wordt door koper binnen 24 uur geïnformeerd en voorzien van kopie schadeformulier.

9.      Beschadigde artikelen, buiten toedoen van koper en gemeld binnen 24 uur na levering, worden kosteloos geruild, mits:

a.   Goederen in onbeschadigde verpakking zitten;

b.   De schademelding binnen 24 uur na levering wordt gedaan via order@sidebar.nl of via telefoon 075 640 79 73;

c.   Zowel de onbeschadigde verpakking als het beschadigde artikel met beeldmateriaal onderbouwd zijn;

d.   Ondernemer en koper overeenstemming hebben over moment van ruiling;

e.   De ondernemer is bevoegd om zelf de transporteur voor terugzending te bepalen. De retour te nemen artikelen in de originele verpakking zitten.

10.    Manco leveringen, die deel uitmaken van een meervoudige productlevering, worden door ondernemer kosteloos opnieuw geleverd, mits:

a.   De schademelding binnen 24 uur na levering wordt gedaan via order@sidebar.nl of via telefoon 075 640 79 73.

 

 

Artikel 8 – Betaling

 

1.     De koper heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan de ondernemer te melden.

2.     Betaling geschiedt, al dan niet voor 50%, in een beveiligde omgeving op de website of via bankoverschrijving naar ondernemer.

3.     In geval van wanbetaling van de koper heeft de ondernemer behoudens wettelijke beperkingen, het recht om de vooraf aan de koper kenbaar gemaakte redelijke kosten in rekening te brengen.

 


 

Artikel 9 – Klachtenregeling

 

1.     De ondernemer beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.

2.     Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen 7 dagen volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de ondernemer, nadat de koper de gebreken heeft geconstateerd. Dit betreft niet de beschadigde en manco leveringen; deze dienen binnen 24 uur na levering gemeld te worden.

3.     Bij de ondernemer ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de ondernemer binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de koper een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.

4.     Een klacht schort de verplichtingen van de ondernemer niet op, tenzij de ondernemer schriftelijk anders aangeeft.

5.     Indien een klacht gegrond wordt bevonden door de ondernemer, zal de ondernemer naar haar keuze of de geleverde producten kosteloos vervangen of repareren.

 

 

Artikel 10 – Geschillen

 

1.     Op overeenkomsten tussen de ondernemer en de koper waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Ook indien de koper woonachtig is in het buitenland.

2.     Het Weens Koopverdrag is niet van toepassing.

 

 

Artikel 11 – Privacy beleid

 

1.   Koper is zich ervan bewust dat ondernemer niet verantwoordelijk is voor het privacy beleid van andere bronnen/sites. Door gebruik te maken van deze website wordt privacy beleid geaccepteerd.

2.   Ondernemer respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en draagt er zorg voor dat informatie, door koper aan ondernemer verschaft, vertrouwelijk wordt behandeld.

3.   Wanneer koper zich aanmeldt vraagt ondernemer aan koper om bedrijfsgegevens te verstrekken. Deze gegevens worden gebruikt om de levering uit te kunnen voeren. De gegevens worden opgeslagen op beveiligde servers van een derde partij.

4.   Wanneer koper e-mail of andere berichten naar ondernemer verzendt, is het mogelijk dat berichten bewaard worden. Soms vraagt ondernemer koper naar noodzakelijke gegevens om de levering uit te kunnen voeren. De gegevens worden opgeslagen op beveiligde servers van een derde partij.

5.   Deze website maakt gebruik van cookies om de website en  het gebruik te analyseren. De door cookie gegenereerde informatie over kopers gebruik van de website kan worden overgebracht naar beveiligde servers van een derde partij. Ondernemer gebruikt deze informatie om bij te houden hoe koper de website gebruikt.

6.   Ondernemer verzamelt of gebruikt geen informatie voor andere doeleinden dan de doeleinden die worden beschreven in dit privacy beleid tenzij ondernemer van tevoren toestemming hiervoor heeft verkregen van koper.

7.   Deze privacyverklaring is afgestemd op het gebruik van en de mogelijkheden op deze site. Eventuele aanpassingen en/of veranderingen van deze site, kunnen leiden tot wijzigingen in deze privacyverklaring. Het is daarom raadzaam om regelmatig deze privacyverklaring te raadplegen.

8.   Ondernemer biedt alle bezoekers de mogelijkheid tot het inzien, veranderen, of verwijderen van alle informatie die op moment aan ondernemer is verstrekt. Onderaan iedere mailing vindt koper de mogelijkheid om gegevens aan te passen of om zich af te melden. Als koper diens gegevens wil aan passen of zich uit bestanden van ondernemer wil laten halen, kan koper contact met opnemen met ondernemer.

9.   De meeste browsers zijn standaard ingesteld om cookies te accepteren, maar koper kan zijn browser opnieuw instellen om alle cookies te weigeren of om aan te geven wanneer een cookie wordt verzonden. Het is echter mogelijk dat sommige functies en –services dan niet correct functioneren.

 

 

Artikel 12 – Intellectueel eigendom

 

1. De koper erkent uitdrukkelijk dat alle rechten van intellectuele eigendom van weergegeven informatie, mededelingen of andere uitingen met betrekking tot de producten en/of met betrekking tot de internetsite berusten bij ondernemer, haar toeleveranciers of andere rechthebbenden.

 

 

Artikel 13 - Aanvullende of afwijkende bepalingen

 

1.   Aanvullende, dan wel van deze algemene voorwaarden, afwijkende bepalingen mogen niet ten nadele van de koper zijn en dienen schriftelijk te worden vastgelegd dan wel op zodanige wijze dat deze door de koper op een toegankelijke manier kunnen worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager.

 

Laatst aangepast op 24-04-2017